Nyitó oldal Tartalom

Használati szabályzat
Nyitó oldal

 

 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

I. A beiratkozás és a regisztráció

Beiratkozás:

A beiratkozás kölcsönzésre is jogosító nyilvántartásba vétel.

A beiratkozott könyvtárlátogatók olvasójegyet kapnak. Könyvtári szolgáltatásaink igénybevételének szükséges feltétele a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban (továbbiakban DEENK) való regisztráció. Az ott kapott olvasójegy szolgál olvasójegyként a Matematikai és Informatikai Könyvtárban  (továbbiakban Könyvtár) is, kivéve a következő bekezdésben fel nem sorolt látogatók esetében (kérjük, olvassák el a III.2 pontban leírtakat). 

Beiratkozhatnak:

bullet

Debreceni Egyetemmel (továbbiakban: egyetem) közalkalmazotti v. megbízási jogviszonyban álló oktatók, dolgozók, PhD hallgatók, nyugdíjas egyetemi dolgozók

bullet

Debrecen város általános és középiskolai matematika és informatika tanárai (megfelelő igazolás ellenében)

bullet

Egri és nyíregyházi főiskolai tanárok

bullet

DE nappali/esti/levelező tagozatos hallgatója.

 

A beiratkozás egy tanévre szól. A beiratkozás, a regisztráció és a térítéses szolgáltatások díját a Könyvtár évente határozza meg.

A beiratkozás és a regisztráció alkalmával az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtárhasználat szabályainak megtartására. A könyvtári nyilvántartás számára közölt személyi adatokban bekövetkező bármely változást be kell jelenteni.

 

II. Általános szabályok

A könyvtár nyilvános szolgáltatásai (helyben használat) bárki számára igénybe vehetők. Kölcsönözni csak a DEENK-be adott tanévre szóló beiratkozás után lehet, kivéve MA/SO olvasóinkat. Az olvasójegyet más személynek átadni nem lehet. Az olvasó felelős az olvasójegyével kikölcsönzött minden dokumentumért.

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak épségét óvni minden olvasónak kötelessége. Aki a kölcsönvett vagy a helyben olvasásra kapott könyvtári dokumentumot vagy a könyvtár berendezéseit szándékosan megrongálja, köteles a kárt megtéríteni.

A könyvtári számítógépes alkalmazásokat a könyvtárosok indíthatják el, és léphetnek ki azokból.

Felsőkabátot, táskát az olvasóterembe bevinni tilos! A folyosón hagyott holmikért felelősséget nem tudunk vállalni. Az olvasótermekbe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani nem lehet.

Az olvasótermekbe csak füzetet, vagy írólapot lehet bevinni, a saját behozott, vagy már kikölcsönzött könyvet a könyvtárosnak felszólítás nélkül be kell mutatni érkezéskor és távozáskor egyaránt. Távozáskor a könyvtáros ellenőrzi az olvasóknál lévő dokumentumokat.

A könyvtárban úgy kell viselkedni, hogy másokat ne zavarjunk. Mobiltelefont használni, az olvasóteremben hangosan beszélgetni nem lehet.

A kölcsönözni kívánt dokumentumokat távozáskor az ellenőrzési pontnál (kölcsönző pultnál) – külön felszólítás nélkül – kell nyilvántartásba vetetni.

A könyvtárhasználat szabályait súlyosan v. többször megsértő látogatót a Matematikai Intézet és az Informatikai Kar Könyvtárbizottsága kizárhatja a könyvtár használatából.

III. A könyvtár szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Kölcsönzés

Minden olvasó csak érvényes olvasójeggyel, személyesen és a saját nevére kölcsönözhet.

Ugyanazon dokumentum több példányban való kölcsönzésére nincs lehetőség.

A kölcsönözni kívánt dokumentumokat MA/SO-s olvasóink a raktári polcról önállóan kiválaszthatják, más olvasók a kölcsönzőpultnál kérhetik azokat.

A kölcsönzés nyilvántartása a DEENK számítógépes integrált könyvtári rendszerével folyik. A kölcsönzés számítógépes regisztrálásán felül a kölcsönzés tényét az olvasó a kölcsönözni kívánt könyv könyvkártyáján aláírásával ismeri el.

Kölcsönzési határidő hosszabbítása csak a határidő lejárta előtt kérhető. Internetes hosszabbításra a DEENK honlapján van lehetőség a lejárati határidő előtt. Elektronikus figyelmeztetést mi nem küldünk, kérjük a határidő figyelését, melyet a könyvbe ragasztott post-it cédulára bepecsételünk.

Kölcsönözhető könyvtári anyagok:

Kölcsönzési időtartam szerint a könyvtári dokumentumok olvasói típusonként különböző kategóriákba tartoznak:

 

MA/SO

(kölcsönzési maximum:

nincs)

EO/MV

(kölcsönzési maximum:

20 kötet)

PH

(kölcsönzési maximum:

20 kötet)

TH/SH

(kölcsönzési maximum:

8 kötet)

me (kölcsönözhető)

korlátlan határidő

2 hónap, 5-szöri hosszabbítással

2 hónap, 2-szeri hosszabbítással

1 hónap, 1-szeri hosszabbítással

mk (korlátozottan kölcsönözhető)

korlátlan határidő

1 hónap, 2-szeri hosszabbítással

1 hónap, 1-szeri hosszabbítással

nem kölcsönözhető ennek a típusnak

mo (olvasótermi)

1 nap

nem kölcsönözhető ennek a típusnak

nem kölcsönözhető ennek a típusnak

nem kölcsönözhető ennek a típusnak

 

Olvasói kölcsönzési típusok:

bullet

MA/SO: DE Matematikai Intézet illetve DE Informatikai Kar aktív és nyugdíjas oktatói, dolgozói és nappali tagozatos PhD hallgatói (demonstrátorok nem!)

bullet

EO: DE más egységeinek oktatói és dolgozói, debreceni matematika és informatika tanárok (megfelelő igazolást felmutatva), egri és nyíregyházi főiskolai tanárok (megfelelő igazolást felmutatva)

bullet

PH: DE Matematikai Intézetének vagy Informatikai karának levelezős PhD hallgatói, DE más egységeinek nappali PhD hallgatói, Hatvani-szakkollégisták, nyári ösztöndíjasok (csak az adott időszakra vonatkozóan!)

bullet

TH, SH: A DE hallgatói

bullet

MV: Debreceni általános és középiskolák matematika illetve informatika tanárai.

Könyvek kölcsönzési típusai:

bullet

mo: a hírlapok, folyóiratok, az olvasótermek és segédkönyvtárak állománya, (a helyrajzi számban OT jelzéssel megkülönböztetett könyvek, valamint szótárak, lexikonok), szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk;

bullet

mk: idegen nyelvű könyvek, védett anyagok (1950 előtti kiadású könyvek), tanszékekre és irodákba kihelyezett dokumentumok, CD-ROM-ok;

bullet

me: magyar nyelvű, 1950 utáni kiadású könyvek;

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj kifizetéséig, a tartozás rendezéséig újabb dokumentumot nem lehet kölcsönözni.

Az olvasó az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot köteles lehetőleg azonos kiadású példánnyal pótolni, ha ez nem lehetséges, akkor másolatot készíttetni (elfogadunk hagyományos illetve digitális másolatot is), s ha erre sincs mód, akkor az illető dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét meg kell fizetnie.

A könyvtári tartozás behajtását - háromszori eredménytelen felszólítás után - a könyvtár jogi (bírósági) úton érvényesítheti.

Az egyetem hallgatói minden tanév végén legkésőbb az utolsó vizsganapon, a végzősök közvetlenül a záróvizsga előtt kötelesek a könyvtárból kölcsönzött valamennyi dokumentumot visszaszolgáltatni, és az erről kapott igazolást a záróvizsga bizottságnak és a tanulmányi osztálynak bemutatni.

Azok a hallgatók, akik tanév közben tanulmányaikat félbehagyják, távozásuk előtt kötelesek könyvtári tartozásukat rendezni, és azt a tanulmányi osztályon igazolni.

Egyetemünk azon oktatói és dolgozói, akiknek közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonya megszűnik, könyvtári tartozásukat kötelesek rendezni, és az erről szóló igazolást a gazdasági igazgatóságon bemutatni.

2. Helybenhasználat, helybenolvasás

A könyvtár nyilvános szolgáltatásai (helyben használat) bárki számára igénybe vehetők.

A könyvtár olvasótermeiben a kurrens folyóiratok tárgyévi számai, általános segéd- és kézikönyvek mellett olyan dokumentumok találhatók, melyek a képzés során kiemelt fontosságúak.

A könyv- és folyóiratolvasóban a folyóiratszekrényekben elhelyezett folyóiratok önállóan használhatók. A vitrines szekrényben elhelyezett könyveket a könyvtárostól kell kérni.

A védett állományba tartozó dokumentumokat és a bekötött folyóiratok raktárban lévő példányait a könyvtárostól kell kérni.

Az olvasóteremben a dokumentumokat távozáskor a könyvtáros asztalára kell letenni.

Az intézetben írt szakdolgozatokat kizárólag az olvasóteremben lehet megtekinteni. Ezek sem teljességükben, sem részleteikben semmilyen eljárással nem sokszorosíthatók!

3. Egyéb szolgáltatások:

A kölcsönző pultnál lévő könyvtárosnak kell bejelenteni: a fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes információkeresés és a számítógép használatának igényét.

Fénymásolás:

(korlátozott mértékben)

A könyvtár állományában lévő nem kölcsönözhető dokumentumokból fénymásolat készíthető, a szerzői jogra érvényes szabályok figyelembevételével. A fénymásolás MA, SO-s olvasóink körében önkiszolgáló módon történik (a gép használatáról a könyvtárosok felvilágosítást adnak). A többi olvasói típus számára korlátozott mértékben készítünk másolatot. Demonstrátorok számára a gyakorlatokra való feladatsorok, zh-dolgozatok sokszorosítása térítésmentes, a többi olvasó számára a fénymásolás díja 15Ft/A4 oldal (csak könyvtári anyagból).

Nem könyvtári anyag fénymásolását nem tudjuk biztosítani egyik olvasói típus számára sem!

Könyvtárközi kölcsönzés:

A szolgáltatást csak MA/SO-s olvasók vehetik igénybe!

Könyvtárközi kérést az adatok pontosítása érdekében a könyvtárossal kell egyeztetni. Az alapdíjon kívül felmerülő többletköltségek kiegyenlítéséről a kérőnek kell gondoskodni!

Könyvtárközi kérést csak könyvtárakon keresztül fogadunk el, magánszemélyektől nem.

Tőlünk kért folyóiratcikkekről xerox másolatot küldünk, a teljes folyóiratot nem küldjük el.
Könyvek kölcsönzési határideje egy hónap, hosszabbításra nincs lehetőség. Nem küldünk könyvtárközi kölcsönzésben egy évnél nem régebbi beszerzésű könyvet.
Szakdolgozatokat könyvtárközi kölcsönzéssel sem kölcsönzünk, és nem másolunk.

Irodalomkutatás, számítógépes információkeresés:

Az irodalomkutatás, a hagyományos eszközökkel történő információkeresés a beiratkozott olvasók számára térítésmentes.  Az irodalomkutatást önállóan kell elvégezni, technikai és módszertani segítséget kérhetnek a könyvtárosoktól.

Számítógép használat:

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépek információkeresésre vehetők igénybe, egy olvasó részére legfeljebb 2 óra időtartamra. A katalógusfolyosón lévő gépek kizárólag online katalógusban való keresésre használhatóak. A szakdolgozatok feltöltése a záróvizsgákat megelőző időszakban prioritást élvez a nyilvános gépek használatakor.

A keresés eredményének nyomtatását csak MA/SO-s olvasóinknak tudjuk biztosítani. (Az online katalógusból számukra sem)!

Szoftverek használata:

Az Intézeti könyvtár helyet biztosít az Intézet rendszergazdái számára az Intézetben vásárolt szoftverek tárolására. A szoftverek a tárgyi eszköz leltárba vétel után azonnal a könyvtárba kerülnek, és könyvtári nyilvántartási számot kapnak.

A szoftvereket csak az Intézet rendszergazdái vihetik el a könyvtárból. A szoftverek ilyen módon való "kölcsönzését" a rendszergazdák sajátkezű aláírásukkal igazolják. A szoftverek nem megfelelő telepítéséért, használatáért a felelősség a rendszergazdákat terheli.

Célunk olyan használói szabályzat megalkotása volt, amely minden használónk számára egyenlő esélyt nyújt gyűjteményünk, szolgáltatásaink igénybevételéhez, ugyanakkor biztosítja a könyvtári állomány védelmét is.

 

Készítette: Takácsné Bubnó Katalin
Utolsó módosítás: 2011.05.05.