Debreceni Egyetem (DE)

Tudományegyetemi Karok (TEK)

Informatikai Kar (IK)

Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)

 

 

Tanári mesterképzési szak

 újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben

Felvételi eljárási rendje - 2008

 

 

 

 

A jelentkezők tájékoztatása

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra közzétett információkon túl a Karok az alábbiakkal egészítik ki:

 

2008-ban a tanári mesterképzési szakra csak újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben lehet jelentkezni, az alábbi szakokon:

 

TTK:

Fizika tanár MNA, MNK, MLK,

Kémia tanár MNA, MNK, MLK,

Matematika tanár MNA, MNK, MLK

 

IK:

Informatika tanár MNA, MNK, MLK,

Könyvtár-pedagógia tanár MNA, MNK, MLK

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló - 237/2006.(XI.27.) korm.rend. – alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak az Informatikai Karra valamint a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az előírásokat.

 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok

A tanári mesterképzés ezen formáira jelentkezhetnek mindazon hallgatók, akik egyetemi vagy főiskolai szintű közismereti szakon szerzett tanári oklevéllel rendelkeznek. Különös tekintettel azon hallgatók, akik matematika, fizika, kémia, informatika/számítástechnika, informatikus könyvtáros egyetemi vagy főiskolai tanári szako(ko)n szereztek oklevelet.

Költségtérítéses képzésben a térítési díj 170.000 Ft.

 


A tanári szakképzettség megszerzésének lehetőségei, a képzési idő

 

 

 

szakmai

kreditek

ped-pszich

kreditek

szakmai

gyakorlat

I

Mesterfokozatot adó szakon a nem tanári szakképzettség megszerzését követően vagy azzal párhuzamosan felvett tanár szakon, ua szakmában tanári szakképzettség megszerzése

3félév, 90 kredit

30

(ha min 10

elismerhető)

40

20

II

A főiskolai tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi szakképzettségnek megfelelő tanári szakképzettség megszerzése:

3 félév, 90 kredit

60

10

20

III

Újabb tanári szakképzettség megszerzése, a tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában:

2 félév, 60 kredit

40

(belépési

feltétel:

50 kredit)

0

20

IV

Újabb tanári szakképzettség megszerzése, egyetemi szintű tanári szakképzettség esetén:

2 félév, 60 kredit

40

(belépési

feltétel:

50 kredit)

10

10

V

Újabb tanári szakképzettség megszerzése, főiskolai szintű tanári szakképzettség esetén:

3 félév, 90 kredit

60

(belépési

feltétel:

50 kredit)

10

20

 

A III-IV-V pontban a belépés feltétele az adott szak 50 kredites szakdiszciplináris alapképzési moduljának előzetes teljesítése. Ezen tantárgyakról tájékoztató a www.detek.unideb.hu oldalon a Tanárképzés menüpontban található Tájékoztató füzet az elsőéves alapképzésben résztvevő hallgatóknak (2008).

 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a leendő hallgatók két félévre hallgatói jogviszonyt létesítsenek az egyetemmel, mely időszak alatt költségtérítéses formában teljesítik az előtanulmányi feltételeket.

 

Benyújtandó a korábbi főiskolai/egyetemi végzettségről szóló oklevél, és újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben

 

Az 50 kredites alapképzési modul egyes tárgyait a kreditátvitel általános szabályai szerint korábbi tanulmányok alapján el lehet fogadtatni. Ilyen esetben a jelölt csatolja az általa tanult tantárgyleírások a vonatkozó ismeretkörökben, a kibocsátó intézmény által hitelesítve (kivéve: a Debreceni Egyetemen, Nyíregyházi Főiskolán, Eszterházy Károly Főiskolán (Eger) végzett jelentkezőknek)

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni.

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

 

 

A jelentkezés elfogadása:

Az illetékes Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok által megvizsgálja, hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet az Egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.

 

A felvételi szakmai beszélgetés:

 

A szakmai szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a jelentkező tanári mesterségbeli tájékozottságának, motivációjának vizsgálata. A beszélgetés az alábbi témakörökre vonatkozik:

 

  1. Tapasztalatai szerint melyek a jellegzetes nehézségek a tanulásban a növendékek számára? Minek tulajdonítja ezeket a nehézségeket? Tapasztalt–e változást ezek mennyiségében, jellegében?

 

  1. „A tanítás mikrodöntések sorozata.” Mely tényező(k) az az alábbiak közül, amelyik – tapasztalatai szerint – a leginkább fejlesztette a döntési képességét: kollégák óráinak látogatása; problémás esetek megbeszélése a szakmai munkaközösségben; a szakirodalom (pedagógia, pszichológia, szakmódszertan) olvasása; részvétel továbbképzésen; egyéb, éspedig:

 

  1. „Az informatika bonyolultabb változatainak ismerete, használni tudása átveszi (átveheti!) azt a szerepet, amit a latin nyelv töltött be a 17.–19. században”.

Egyetért–e ezzel a megállapítással? Kérjük, indokolja álláspontját

 

  1. Melyek a legfontosabb mozzanatok az osztálytermi kommunikációban a megértés és a tanulás szempontjából?

 

  1. Észlelt–e változásokat növendékei viselkedésében az utóbbi években? Milyen jellegűeket? Ön minek tulajdonítja e változásokat?

 

  1. A tankönyvkutatás egyik felismerése, hogy valamely jelenség tipikus jellegzetességeinek bemutatása szempontjából hatékonyabb a realisztikus, stilizált rajz (ábra), mint a fénykép.

Egyetért–e ezzel a megállapítással? Kérjük, indokolja szakmai érvekkel állásfoglalását.

 

  1. A látványvilág gyors váltásai (pl. videoklipek) ismerősek, megszokottak a mai fiatalok számára. Tapasztalatai szerint ennek hatása érzékelhető–e a fiataloknál? (pl. a percepció felgyorsulása; negatív hozzáállás – mondjuk – a tanári demonstráció lassabb tempójához stb.)

 

  1. „A nevelés tantárgyspecifikus értékek vonzó tétele, vonzó módon történő felajánlása a tanítási folyamatban.” Egyetért–e ezzel a megállapítással? Világítsa meg a „tantárgyspecikus érték” fogalom értelmét, jelentését saját tantárgyai nézőpontjából!

Ha egyetért a kijelentéssel, fogalmazza meg, mit tehet a szakmódszertan (tantárgypedagógia) a kijelentésben foglaltak érvényesítése érdekében!

 

Pontszámítás:

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.

 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik:

--a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél eredményének 10-szerese (max 50 pont)

--a felvételi szakmai beszélgetés értékelése (max 40 pont)

--többletpontok (max 10 pont)

            --Második középfokú nyelvvizsgáért 5 pont

            --Kiemelkedő szakmai tevékenységért (publikáció, szakmai ösztöndíj) 10 pont

            --Előnyben részesítés jogcímen max. 5 pont (hátrányos helyzetűeknek 5 pont, fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennállt), gyermekét gondozónak 5 pont).

 

 

Felvételi döntés:

A felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és határozatáról a jelentkezőt írásban értesíti.